Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO J23

"www.jay23.com"

§ 1 Postanowienie ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.jay23.com prowadzony jest przez J23 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie przy Al. Piastów, Szczecin 71-064 Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869124, NIP 8522668190 i REGON: 387502670.

          Dane kontaktowe:

        1) adres pocztowy:

           J23 Sp. Akcyjna
Al. Piastów 22
Szczecin 71-064
Polska

        2) adres e-mail: support@jay23.com

3) numer telefonu do Centrum Obsługi Klienta: +1 (628) 241-7366. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta są opublikowane w zakładce KONTAKT na dole strony internetowej www.jay23.com (za połączenie telefoniczne może być pobierana standardowa opłata zgodnie ze stawkami operatora).

2. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1) J23 - Jay23 Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy Al. Piastów 22, Szczecin 71-064, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869124, NIP: 8522668190 i REGON: 387502670;

2) Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez J23, dostępny pod adresem www.jay23.com;

3) Klient - osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Sklepu Internetowego, a w szczególności składająca zamówienie w Sklepie Internetowym, osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie obowiązujących przepisów prawa posiada zdolność prawną do dokonywania takich czynności;

4) Konsument - Klient, który mieści się w definicji Konsumenta określonej w obowiązujących przepisach prawa, a więc który przede wszystkim dokonuje czynności prawnej z J23 nie związanej z jego działalnością gospodarczą (handlową) lub zawodową, w szczególności składa zamówienie w Sklepie Internetowym;

5) Czas realizacji Zamówienia - liczba dni roboczych, w których J23 zrealizuje zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przekaże zamówione produkty kurierowi do dostarczenia Klientowi, a następnie dostarczy kurierem zamówione produkty na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

6) Dni Rob ocze - dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem polskich dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość produktów oferowanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia, sposób płatności, opcję dostawy, miejsce dostarczenia produktów oraz dane Klienta, które stanowi ofertę zawarcia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia do J23;

8) Strona - strona internetowa prowadzona przez J23 i dostępna pod adresem: www.jay23.com.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez J23 za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także procedury reklamacyjne.

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

5. Aby móc korzystać ze Sklepu Internetowego oraz przeglądać kolekcję i składać zamówienia w Sklepie, muszą być spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
1) komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

2) przeglądarki internetowej:

a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i plików cookie

b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i cookies

c) Google Chrome wersja 56.0 lub nowsza z włączoną obsługą Java, JavaScript i apletów Cookies

d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i apletów cookies

e) Apple Safari 8.0 lub nowsze z włączonymi apletami Java, skryptami JavaScript i plikami cookie;

3) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji i danych udostępnianych w Sklepie Internetowym, J23 podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i modyfikacji danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Internetu. J23 zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przesyłanych w Sklepie Internetowym przy użyciu protokołu SSL (SecureSocketLayer).

7. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany do tego:

1) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z zasadami dobrego postępowania i z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) nie zamieszczania i nie udostępniania treści niezgodnych z prawem,

4) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystanie z wszystkich treści zawartych w Sklepie Internetowym wyłącznie do użytku osobistego,

6) nie podejmować żadnych działań polegających na wysyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie Internetowym niechcianych informacji handlowych (spamu).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. J23 oferuje usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientom założenia i korzystania z konta klienta ("Konto Klienta") na stronie internetowej Sklepu Internetowego, dostępnej pod adresem www.jay23.com.
 2. Obsługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z opcji Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Klient może przeglądać ofertę Sklepu Internetowego lub składać zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może jednak dodawać produkty do "ulubionych" i polecać je znajomym, a także śledzić zamówienia i status złożonego zamówienia.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie Internetowym po kliknięciu w zakładkę "Login/Register" na stronie głównej Sklepu Internetowego www.jay23.com, lub zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. W celu zarejestrowania Konta Klienta w Sklepie Internetowym konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie adresu e-mail i hasła. Klient musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji i oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia Konta Klienta, złożenia i realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także do prawidłowego świadczenia usług online. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne do utworzenia Konta Klienta. Podanie danych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do utworzenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu na "Zarejestruj się", J23 wyśle wiadomość potwierdzającą rejestrację Konta Klienta na podany adres e-mail. Umowa o świadczenie usług on-line dotyczących tworzenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu Internetowego zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację Konta Klienta. Konto Klienta jest udostępniane nieodpłatnie na czas nieokreślony.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego, podając adres e-mail i hasło podane podczas rejestracji.
 9. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę dotyczącą Konta Klienta bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wysyłając wniosek o usunięcie Konta Klienta i podając adres e-mail podany przy rejestracji w Sklepie Internetowym do J23 w formie elektronicznej na adres: support@jay23.com, lub w formie pisemnej na adres pocztowy J23 wskazany w § 1 pkt 1.1.
 10. J23 może rozwiązać umowę o udostępnienie Konta Klienta z 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności:
  1) jeżeli Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2) jeżeli Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3) jeżeli Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4) jeżeli Klient wysyła lub publikuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezamówione informacje handlowe (spam).
 11. J23 może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o udostępnieniu Konta Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 12. Jeżeli którakolwiek ze stron odstąpi od umowy o udostępnienie Konta Klienta, lub jeżeli umowa zostanie rozwiązana za obopólną zgodą, Konto Klienta zostanie zablokowane i usunięte ze Sklepu Internetowego.
 13. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy o świadczenie usługi obsługi Konta Klienta lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez strony przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem.

§ 3 Składanie zleceń

 1. Klient może dokonać zakupu oferowanych produktów w Sklepie Internetowym poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać 24/7 za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.jay23.com.
 2. Obowiązkowym elementem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zatwierdzenie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed sfinalizowaniem zamówienia. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta podczas składania zamówienia, zakup produktów w Sklepie Internetowym nie będzie możliwy.
 3. W ramach składania zamówienia Klient podaje swoje dane osobowe oznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, na przetwarzanie danych Klienta podanych przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji zamówienia.
 4. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego www.jay23.com, wskazać kraj dostawy, wskazać jedną z wymienionych firm kurierskich (w przypadku, gdy jest więcej niż jedna do wyboru), wypełnić formularz zamówienia, a następnie potwierdzić i wysłać zamówienie klikając "ZAKUP ZAKUPU". Kliknięcie tego przycisku oznacza, że Klient wypełnia zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty.
 5. Klient realizuje zamówienie za pomocą "KARTU". Klikając przycisk "DODAJ do koszyka", Klient wybiera produkty oferowane w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną, oraz wybiera rozmiar, jeśli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach. Po kliknięciu "do kasy", Klient wybiera kraj dostawy, wypełnia formularz zamówienia i wybiera tryb płatności (przelew internetowy lub karta kredytowa).
 6. Formularz zamówienia powinien zawierać następujące dane:
  1) imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta,
 7. 2) numer telefonu i adres e-mail Klienta,
 8. 3) dane i adres odbiorcy, jeżeli zamówione produkty powinny być dostarczone na adres inny niż adres Klienta.
 9. Klient, który zarejestruje się na Konto Klienta w Sklepie Internetowym, może złożyć zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.
 10. Produkt zamówiony w Sklepie Internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w USA.
 11. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, w tym o cenie produktu i koszcie jego dostawy, podawana jest każdorazowo w Sklepie Internetowym www.jay23.com przy składaniu zamówienia, w tym również bezpośrednio przed i w momencie potwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient jest zobowiązany ponieść, w tym wszelkie należne podatki i koszty dostawy.
 12. Składając zamówienie, do momentu wciśnięcia przycisku "Potwierdź zakup", Klient może modyfikować zamówienie, w szczególności w zakresie wyboru produktu, miejsca dostawy, danych wskazanych w formularzu zamówienia, trybu płatności (przelew online lub karta kredytowa). Aby zmodyfikować wybór, należy kliknąć przycisk "edytuj" na stronie sklepu. Przycisk ten jest wyświetlany podczas składania zamówienia.
 13. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu zamówienia, wybraniu kraju dostawy, wypełnieniu formularza zamówienia, wybraniu trybu płatności, zatwierdzeniu niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz podaniu danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Zamówienie jest składane po kliknięciu przez Klienta na przycisk "Potwierdź zakup". Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego powoduje powstanie obowiązku zapłaty.
 14. Po złożeniu zamówienia, niezwłocznie wysyłana jest wiadomość na konto e-mail wskazane w formularzu zamówienia lub na Konto Klienta, jeżeli Klient złożył zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta, potwierdzająca przyjęcie zamówienia i jego przyjęcie do realizacji. Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia i jego akceptację do realizacji od J23, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a J23. Zawarta umowa zostaje potwierdzona i odnotowana poprzez wysłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail wraz z załącznikami w formacie PDF zawierającymi niniejszy Regulamin, instrukcję dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia.
 15. Usługi elektroniczne oferowane przez J23 polegają na oferowaniu Klientom możliwości składania zamówień na produkty oferowane przez J23 za pośrednictwem Sklepu Internetowego są bezpłatne i jednorazowe. Usługa kończy się bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez J23, lub gdy Klient zakończy procedurę składania zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 16. Jeżeli po złożeniu zamówienia na kilka produktów okaże się, że część zamówienia nie może być zrealizowana w terminie realizacji zamówienia, J23 niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub na Konto Klienta, jeżeli Klient złożył zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować całe zamówienie, lub tylko jego część, która nie może być zrealizowana w wyznaczonym terminie, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres support@jay23.com, lub pisemnie na adres pocztowy J23 wskazany w § 1 pkt 1.1 niniejszych Warunków.
 17. W przypadku określonym w punkcie 14, jeżeli Klient zapłacił za zamówione produkty z góry, J23 zwróci niezwłocznie zapłaconą kwotę lub odpowiednią część, jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane częściowo. Płatność zwrotna zostanie dokonana w taki sam sposób jak płatność dokonana przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inny tryb płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat wynikających z tego zwrotu.

§ 4 Ceny produktów

 1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i inne podatki. Ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego odnoszą się do jednej sztuki towaru, (lub odnoszą się do pary, jeżeli towary są zwyczajowo sprzedawane w parach).
 2. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie obejmują kosztu dostawy, który jest wskazany w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszt dostawy jest podawany każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy składaniu zamówienia, w tym bezpośrednio przed i w momencie potwierdzenia i złożenia zamówienia przez Klienta, i jest wliczany w całkowitą wartość zamówienia. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszt dostawy.
 3. Informacje o cenach produktów, ich właściwościach i ważnych cechach są dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego i są wyświetlane przez produkt.
 4. Ostateczna i wiążąca cena jest ceną wskazaną w "koszyku" w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego obowiązują wyłącznie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Ceny produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego mogą ulec zmianie, a taka zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§4.1 Kampanie promocyjne

 1. Na stronach internetowych Sklepu Internetowego J23 mogą być organizowane promocje lub sprzedaż (zwane dalej Kampaniami Promocyjnymi).
 2. Kampanie promocyjne mogą polegać w szczególności na:

  a) udzieleniu stałego rabatu kwotowego lub procentowego na dany produkt lub kategorię produktów w Sklepie Internetowym;
  b) udzieleniu stałego rabatu kwotowego lub procentowego na najtańszy produkt lub najtańsze produkty przy zakupie określonej ilości towarów w Sklepie Internetowym;
  c) udzieleniu stałego rabatu kwotowego lub procentowego na towar w zestawie zakupionym w Sklepie Internetowym.
 1. Szczegółowe zasady i warunki Kampanii Promocyjnych są publikowane na stronach internetowych Sklepu Internetowego J23 przed rozpoczęciem danej promocji.
 2. Kampanie promocyjne są elementem działań marketingowych prowadzonych przez firmę J23, które mają na celu promocję produktów marki J23.
 3. Uczestnikiem Kampanii promocyjnej może być Klient będący osobą fizyczną, która ukończyła 13 lat, jednakże jeżeli osoba ta nie ukończyła 18 lat, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada on pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 221 k.c. w czasie trwania kampanii promocyjnej, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej wraz z przedsiębiorcą, która nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, dokonuje zakupu objętego daną kampanią promocyjną ("Uczestnik").
 4. Rabat obliczany jest od wartości brutto towarów promocyjnych.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Kampanii wielokrotnie, jeżeli spełnia warunki udziału w danej Kampanii, chyba że szczegółowe warunki danej Kampanii wyraźnie stanowią inaczej.
 6. J23 jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego produktu lub kategorii produktów objętych jednym zamówieniem lub daną Kampanią Promocyjną.
 7. Kampania promocyjna nie łączy się z innymi Kampaniami promocyjnymi, chyba że w szczegółowych warunkach danej Kampanii wyraźnie zaznaczono inaczej. Oznacza to w szczególności, że towary, na które uprzednio udzielono rabatu, które były przedmiotem sprzedaży lub za które udzielono rabatu w ramach innej Kampanii Promocyjnej, nie mogą być wykorzystywane jako towary promocyjne (chyba że wyraźnie wynika to ze szczegółowych warunków danej Kampanii Promocyjnej).
 8. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej Kampanii Promocyjnej) nie może być wymieniona na gotówkę, w całości lub w części, ani na Karty Upominkowe.
 9. Jeżeli w wyniku odstąpienia od umowy warunki rabatu udzielonego w ramach danej Kampanii Promocyjnej zostaną zniesione, Uczestnik traci prawo do udzielonego rabatu. W takim przypadku Uczestnik Kampanii jest zobowiązany, według własnego uznania, do zwrotu kwoty udzielonego rabatu lub zwrotu promocyjnego produktu/produktów, na które udzielono rabatu. Powyższe ma zastosowanie w szczególności, gdy przedmiotem zamówienia jest zestaw promocyjny (w takim przypadku wycofanie lub anulowanie zamówienia może dotyczyć tylko całego zestawu promocyjnego), a także gdy zakup liczby towarów określonej w Kampanii Promocyjnej uprawnia do otrzymania rabatu.
 10. Zasady Kampanii Promocyjnej mogą być zmieniane w trakcie jej trwania, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed zmianami. W szczególności zasady kampanii promocyjnej mogą ulec zmianie w przypadku zmiany regulaminu dotyczącego organizacji Kampanii Promocyjnych, wydłużenia czasu trwania kampanii promocyjnej oraz zmiany sposobu prowadzenia Kampanii Promocyjnej ze względów technicznych.
 11. O terminie uczestnictwa w Kampanii Promocyjnej decyduje data złożenia zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 12. Kampanie promocyjne mogą być ważne przez określony czas; do odwołania lub do wyczerpania puli towarów.

§ 5 Sposoby płatności za zamówione produkty i koszty dostawy

Jeżeli produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres do jednego ze wskazanych krajów członkowskich UE i USA, Klient może zapłacić z góry za produkt i dostawę kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym za pośrednictwem systemu płatności internetowych TPay. Klient nie może łączyć metod płatności.

Klient powinien zapłacić cenę produktu i koszt dostawy w ciągu czterech godzin od otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia i przyjęcia go do realizacji, zgodnie z § 3 pkt 12 niniejszego Regulaminu.

Płatność z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem online odbywa się za pośrednictwem systemu płatności online TPay oferowanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, Polska, KRS: 0000412357.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostawy

 1. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane do wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej i USA.  
 2. Produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dostarczyć na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, zwanej dalej GLS Poland.
 3. Produkty zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane w dni robocze.
 4. Dostawa produktu zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia podlega opłacie w sposób opisany poniżej.
 5. Produkt zamówiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego zostanie skompletowany przez J23 i przekazany kurierowi do dostarczenia na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania przez J23 potwierdzenia prawidłowej zapłaty od podmiotu rozliczającego płatności.
 6. Czas realizacji zamówienia powinien obejmować czas, w którym firma kurierska powinna dostarczyć zamówiony produkt na adres wskazany przy składaniu zamówienia. Czas ten różni się w zależności od wybranego przez Klienta kraju dostawy.
 7. Po zamówieniu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient otrzyma fakturę zawierającą przedmiot zamówienia, a także niefiskalny wydruk z J23 jako potwierdzenie wpłaty środków, nie stanowiący paragonu fiskalnego ani faktury podatkowej.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, faktura podatkowa, o której mowa w ust. 8, zostanie dostarczona Klientowi w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu, z załączoną fakturą podatkową w postaci pliku PDF (.pdf). W ten sam sposób będą dostarczane korekty faktur.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób określony w ust. 8 i 9 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 10. Faktura w formie papierowej zawierająca przedmiot zamówienia zostanie przesłana na życzenie Klienta. Wniosek o wystawienie faktury podatkowej należy przesłać na adres e-mail: support@jay23.com. Zapytanie powinno zawierać numer zamówienia oraz adres dostawy faktury podatkowej. Korekty faktur dostarczonych Klientowi w formie papierowej zostaną dostarczone do Klienta również w formie papierowej.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 7 i 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach ponoszonych przez Klienta przy zwrocie produktów w przypadku odstąpienia od umowy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Upływ terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia:
  1) w przypadku umowy sprzedaży - od Konsumenta lub osoby trzeciej wskazanej przez Konsumenta innej niż kurier, przejmującej w posiadanie produkt, a w przypadku umowy obejmującej wiele produktów dostarczanych osobno, w partiach lub częściach - od przejęcia własności ostatniego produktu, partii lub części;
  2) w przypadku pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, informując J23 o decyzji o odstąpieniu w formie wyraźnego oświadczenia, np. wysyłając pismo pocztą na adres: J23 Sp. z o.o. Akcyjna, Al. Piastów 22, Szczecin 71-064, Polska, z dopiskiem "Zwrot", lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@jay23.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu odstąpienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać informację o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem terminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu produktu do J23, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania J23 o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy przesłać produkt przed upływem 14-dniowego okresu na adres: Eurocommerce, ul. Dekoracyjna 3, 65-155 Zielona Góra, Polska, z dopiskiem "Zwrot - J23". Dla zwrotów z Niemiec: GLS Depot 14 - ECE LOGISTICSA, An der Autobahn 9, 03048 Cottbus, z oznaczeniem "J23".
 6. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu, w tym ceł i podatków związanych ze zwrotem towarów.
 7. Jeżeli Konsument wybierze inny sposób dostarczenia produktu niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez J23, J23 nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy J23 niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu, zwróci wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez J23 wybrany przez konsumenta.
 9. Płatność zostanie zwrócona przez J23 tą samą metodą płatności, z której skorzystał Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną metodę płatności - w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów z tytułu tego zwrotu.
 10. J23 może zawiesić zwrot płatności otrzymanych od konsumenta do czasu otrzymania produktów lub potwierdzenia wysłania produktów od konsumenta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 11. Konsument odpowiada za spadek wartości produktu wynikający z użytkowania produktu w sposób inny niż konieczny do określenia charakteru, właściwości i sposobu funkcjonowania produktu.
 12. Konsument nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do następujących umów:
  1) umów o świadczenie usług, jeżeli podmiot ten wykonywał usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed wykonaniem usługi, że po wykonaniu usługi przez ten podmiot Konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 13. 2) umowy, które dotyczą produktu niestandardowego, który nie jest prefabrykowany, lecz produkowany zgodnie z instrukcjami Klienta lub ma na celu spełnienie jego indywidualnych wymagań;
 14. 3) umów dotyczących produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia;
 15. 4) umowy dotyczące produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie mogą być zwrócone po otwarciu opakowania, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostawie;
 16. 5) umowy dotyczące produktów, które ze względu na swój charakter mają być trwale połączone z innymi produktami po dostawie.

§ 8 Procedura składania skarg

 1. J23 jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 2. Reklamacje mogą być składane przez Klientów w formie pisemnej do Centrum Obsługi Klienta J23 pod adresem:
  J23 Sp. z o.o.Akcyjnej,
  Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin
  Polska,
  z dopiskiem"Reklamacja".
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, jeżeli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną, datę zakupu produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady i datę jej zauważenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy również przekazać J23 dowód zakupu produktu. Może to być np. kopia paragonu, kopia faktury, dowód wpłaty lub inny dowód. Należy pamiętać, że podanie powyższych danych przez Klienta jest zalecane, ale nie obowiązkowe. W związku z tym Klient może złożyć reklamację z pominięciem tych danych, co nie wpłynie na jej skuteczność.
 4. Klient korzystający z uprawnień z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt J23 do dostarczenia wadliwego towaru na miejsce określone w § 8 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
 5. J23 rozpatruje i rozpatruje skargi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia skargi. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób wymagany przy składaniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące newslettera lub innych usług elektronicznych, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, można składać:
  1) bezpośrednio drogą elektroniczną na adres: support@jay23.com,
 7. 2) telefonicznie, do Centrum Obsługi Klienta: +1 (628) 241-7366. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta są opublikowane w zakładce KONTAKT na dole strony internetowej www.jay23.com (za rozmowę telefoniczną może być pobierana standardowa opłata zgodnie ze stawkami operatora).
 8. Reklamacje dotyczące newslettera lub innych usług elektronicznych powinny zawierać w szczególności: opis spraw objętych reklamacją, adres e-mail podany przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu zamówienia oraz adres e-mail lub adres pocztowy, na który Klient chce, aby została wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli jest inny, a także preferowany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji. Zwracamy uwagę, że podanie powyższych danych przez Klienta jest zalecane, ale nie obowiązkowe. W związku z tym Klient może złożyć reklamację z pominięciem tych danych, co nie wpłynie na jej skuteczność. Reklamacja zostanie rozpatrzona, a odpowiedź zostanie przesłana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez J23 reklamacji. Klient dowie się o decyzji w sposób wskazany przy składaniu reklamacji.
 9. W przypadku stwierdzenia braków w złożonej reklamacji, J23 poinformuje o tym fakcie Klienta, używając adresu wskazanego w reklamacji.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń

 1. Konsumenci mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich pomaga w rozwiązywaniu sporów transgranicznych. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i roszczeń, jak również zasad dostępu do tych procedur w ramach Państwa jurysdykcji, znajduje się na stronie internetowej:
  http://www.konsument.gov.pl/en/eck-w-europie.html lub
  http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.html.
 2. Konsumenci mogą również korzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe rozstrzyganie na drodze sądowej internetowych sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawartych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorstwami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
  Link elektroniczny do platformy ODR znajduje się na stronie www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Przypominamy również o J23 Sp. Akcyjna adres e-mail: support@jay23.com
 4. Korzystanie z pozasądowych środków rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i może mieć miejsce, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

§ 10 Newsletter

 1. Klient może zdecydować się na otrzymywanie newslettera publikowanego przez J23. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy zamówili biuletyn poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub umowie, a następnie aktywowali link potwierdzający wysłany e-mailem na adres e-mail Klienta (wyrazili tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail).
 2. Newsletter wysyłany jest na wskazany przez Klienta adres e-mail, informacje wysyłane są w formie wiadomości e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o produktach oferowanych przez J23, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez J23. Newsletter jest wysyłany bezpłatnie.
 3. Klienci mogą w każdej chwili, z dowolnej przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić podany adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter, lub anulować newsletter, klikając na link w stopce każdego newslettera, wpisując adres e-mail w odpowiednim polu i klikając "Wypisz się".

§ 11 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest J23 Sp. z o.o.. Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie (71-064), Al. Piastów 22.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zarówno Klient, jak i Użytkownik mogą kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na piśmie na adres: iod@jay23.com.
 3. Podanie danych osobowych przez Klientów oraz Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zakupu. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celach związanych z rejestracją w Sklepie oraz, o ile zostanie wyrażona na to zgoda, związanych z marketingiem produktów i usług J23 oraz uczestnictwem w usłudze Newsletter, rozumianej jako przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - SMS, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku jakiegokolwiek zakupu towarów, dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy kupna i sprzedaży zakupionych produktów, jak również ich dostawy. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, wprowadzania produktów i usług do obrotu oraz uczestnictwa w serwisie Newsletter jest zgoda, która jest udzielana, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez użytkownika Sklepu lub upływu maksymalnie 5 lat od momentu realizacji ostatniego zamówienia, w przypadku Klientów Sklepu.
 6. Przekażemy dane osobowe firmom, które świadczą usługi dla J23 w zakresie ICT, działań prawnych i marketingowych. W przypadku Klientów Sklepu ich dane mogą być również przekazywane firmom, które dostarczają towar.
 1. 1 W związku z korzystaniem z systemów informatycznych wspierających działalność naszej firmy, dane osobowe użytkownika mogą być importowane do osób trzecich, w rozumieniu krajów, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jednakże przekazywanie i przetwarzanie takich danych na tym terytorium odbywa się w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych osobowych ustanowione przez Komisję Europejską, gwarantując tym samym odpowiedni poziom ochrony danych użytkownika
 1. Każdy Klient, jak i Użytkownik, ma prawo zażądać od nas udostępnienia swoich danych, dokonania poprawek, przeniesienia lub usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez J23, Klient ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W oparciu o dane osobowe Klientów i Użytkowników Sklepu nastąpi ich profilowanie, tj. na podstawie ich aktywności w serwisie, przeglądanych produktów, będziemy prezentować Klientom i Użytkownikom Sklepu inne, wybrane przez nich produkty, które mogą ich zainteresować. Klient i Użytkownik Sklepu mają prawo w każdej chwili sprzeciwić się powyższej czynności, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności i Plików Cookie.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 4. J23 stosuje cookies - czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego nastąpiło wejście na stronę internetową) podczas przeglądania strony internetowej, w tym podstron Sklepu Internetowego i umożliwiają identyfikację użytkownika przy każdym ponownym wejściu na stronę internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym została ona zapisana.
 5. Pliki cookies gromadzą dane dotyczące korzystania z serwisu, w tym z podstron Sklepu Internetowego przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z serwisu, poprzez dostosowanie serwisu do potrzeb i oczekiwań użytkownika (personalizacja podstron serwisu) oraz analizę ruchu użytkowników w obrębie serwisu.
 6. Pliki cookies są wykorzystywane na stronie internetowej za zgodą Użytkownika. Zgodność może być wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu teleinformatycznym używanym przez użytkownika do przeglądania treści strony internetowej.
 7. Użytkownik strony internetowej może również w każdej chwili ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej za pomocą ustawień blokujących pliki cookie lub ostrzegających użytkownika przed zapisywaniem pliku cookie w urządzeniu, z którego korzysta on do przeglądania zawartości strony. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z witryny, w tym z podstron Sklepu Internetowego, będzie mniej efektywne, użytkownik nie będzie miał dostępu do pewnych treści, a w skrajnych przypadkach prawidłowe wyświetlanie stron witryny, w tym podstron Sklepu Internetowego, może zostać całkowicie zablokowane.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w sekcji Polityka prywatności i pliki cookie, która jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce "Polityka prywatności" pod adresem: https://www.jay23.com/terms/policy-privacy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane w języku angielskim.
 2. Informacje i cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.jay23.com dotyczą produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym i nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty.
 3. J23 honoruje wszelkie uprawnienia przysługujące Klientom na mocy obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod linkiem Regulamin pod adresem: https://www.jay23.com/terms/terms-and-conditions oraz w siedzibie J23.
  Regulamin jest dostępny pod tym adresem w formie, którą można przeczytać, pobrać i zapisać na komputerze Klienta. Umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest rejestrowana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez wysłanie jej na adres e-mail podany w ramach transakcji w Sklepie Internetowym w ramach Umowy.
 5. J23 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków z powodów prawnych lub organizacyjnych. Klienci będą informowani o wszelkich zmianach w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu Internetowego: wwwjay23.com, zawierającego streszczenie zmian w Regulaminie, oraz rejestrującego tę informację na stronie Sklepu Internetowego: www.jay23.com przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W przypadku zmian w Regulaminie dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności, Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, zostaną również poinformowani o takich zmianach w Regulaminie drogą pocztową, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przekazana co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w stosownej informacji o zmianach, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych po ich ogłoszeniu. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Klientów, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, chyba że nie zaakceptują oni zmian w Regulaminie i poinformują J23 - w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zmianach - o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług na Koncie Klienta w sposób wskazany w § 2 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku zmian w Regulaminie, wszystkie umowy i zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będzie miało prawo polskie, jednakże w stosunku do Klientów będących konsumentami zastosowanie będą miały bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w kraju zamieszkania konsumenta.
 8. Załącznikami do niniejszych Warunków są:
  - Zawiadomienie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi Załącznik nr 1
  - Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2
 9. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1 listopada 2020 r. i są wiążące dla wszystkich umów zawartych od tej daty.


FAQŚledź moje zamówienieRegulaminPolityka zwrotówPolityka prywatności
Relacje inwestorskie
Nowe produkty, nowości na blogu, promocje i wiele innych.
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wypełniania formularza.